MSc Rekreáció

Képzési cél

A szak célja rekreáció irányító szakemberek képzése, akik az aktív, egészségorientált szabadidő kultúra kialakításán keresztül képesek a lakosság életmódját pozitív irányba befolyásolni, és ezáltal hatékonyan hozzájárulnak a különböző célcsoportok és egyének életminőségének javulásához. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folyatatására.

 A szakról röviden

 • A mesterképzésben végzett rekreáció irányítók rendelkeznek az egészséges életmód megvalósításához és a testkultúra fejlesztéséhez szükséges legmagasabb szintű elméleti és gyakorlati tudással.
 • Elsajátítják a rekreáció egyes területeinek szervezéséhez, vezetéséhez és fejlesztéséhez, illetve a vállalkozások működtetéséhez, projektek menedzseléséhez, valamint az események szervezéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.
 • Sportturizmussal-egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismereteiknek köszönhetően alkalmasak az aktív pihenést, kikapcsolódást segítő programok tervezésére és lebonyolítására.

 Felvételi követelmények

A jelentkezők értékelése 100 pontos rendszerben történik:

 • szóbeli és írásbeli felvételi vizsga,
 • az oklevél minősítése,
 • többletpontok (fogyatékosság, hátrányos helyzet, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény)

 Szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett, legalább 100 óra időtartamot elérő, gyógyfürdőkben, szállodákban, sportegyesületekben, fitnesztermekben, közművelődési intézményekben végzett gyakorlat.

Képzés

 • A mesterképzési szak megnevezése: rekreáció (Recreation)
 • Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc) fokozat
 • Szakképzettség: okleveles rekreáció irányító
 • Képzési terület: sporttudomány
 • A képzési idő félévekben: 4 félév
 • A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Idegennyelvi követelmény

Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél és sportszaknyelvi nyelvtudás szükséges.

Óra- és vizsgaterv: Záróvizsga információk a 2017/18. tanév előtt kezdők részére

Diplomadolgozat

A diplomadolgozat elkészítése a záróvizsgát megelőzően az oklevél megszerzésének előfeltétele. A diplomadolgozat megírása több félévet felölelő, összetett, részben irányított, egyéni munkát igénylő hallgatói feladat, amely a megszerzett ismeretek szintézisét és alkotó alkalmazását követeli meg. A szakedző mesterszakon a diplomadolgozati témát a 3. félévben kell megválasztani.

Záróvizsga

A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik. A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • az abszolutórium megszerzése;
 • a diplomadolgozat elkészítése és megvédése;
 • a nyelvvizsga követelményeinek teljesítése.

Tételsor