MA Gyógytestnevelő tanár

1. Képzési idő és a kreditek száma:

 • 3-5 félév, 70-180 kredit

Szakmai gyakorlat: elsősorban iskolákban, egyéb képzőintézményekben, rehabilitációs intézetekben, pedagógiai szakszolgálatok helyszínein végzett elsősorban gyógytestnevelés tanítási gyakorlatokat, de az iskola életével összefüggő egyéb szakmai gyakorlatokat jelenti.

2. A képzés célja

A gyógytestnevelő tanári munka sokszínű, mivel a testnevelő tanári, illetve egy egészségügyi szakember feladatait egyszerre és folyamatosan ápolja és közvetíti, az egyes elváltozások újabb és újabb terápiáját ötvözve a testkultúrával. Erre az integráló feladatra a TF által képzett gyógytestnevelő szakos tanárok képesek, akik:

 • az általános vagy szakmai képzést nyújtó intézményekben, különböző iskolatípusokban, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben szaktudományi végzettségüknek megfelelő területeken a testkultúra teljes keresztmetszetében gyógytestnevelő tanári (oktató-nevelő) munkát végezhetnek;
 • olyan pszichomotoros képességekkel, mozgáskultúrával és készségekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik tudásuk gyakorlati alkalmazását, a mozgásos cselekvések magas szintű oktatását, a testkultúra értékeinek közvetítését;
 • pszichomotoros, testkulturális és egészségügyi ismereteik szintézise alapján tudásukat alkotóan és eredményesen használják fel a mozgásszervi, belgyógyászati és pszichoszomatikus betegségek megelőzésében, kezelésében;
 • tudományos és készségszintű adaptív pszichomotoros felkészültségük mellett olyan emberi tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek a testkultúra és a betegellátás sajátos interdiszciplináris területeinek elengedhetetlen elemei;
 • széles látókörűek, a sérült, akadályozott, beteg ember iránt érzett empátiájuk révén is képesek a szakterületüknek megfelelően rehabilitációs, mozgásterápiás tevékenységet folytatni, egészségügyi intézményekben is saját illetékességi körükön belül;
 • képesek együttműködni az egészségügyi és szociális szolgáltatások rendszerének fejlesztésében, megvalósításában, ellenőrzésében;
 • képesek az egészségügyi és szociális problémák felismerésére, lehetőség szerinti megoldására, illetve a megfelelő szakemberek ezen feladatok megoldásában történő bevonására;
 • képesek egyéneknek, családoknak és közösségeknek egyaránt az egészséges életmódra, s annak megőrzésére vonatkozó ismeretek átadására.

3. Az oklevélben feltüntetett képzettség megjelölése: okleveles gyógytestnevelő tanár

4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés formái

A képzési programot alkotó tantárgyak aláírással, gyakorlati jeggyel, kollokviummal és szigorlattal zárulnak. Óra- és vizsgaterv:

5. Diplomadolgozat

Az oklevél elnyeréséhez, a záróvizsgát megelőzően tudományos módszereket alkalmazó diplomadolgozat benyújtása szükséges. A diplomadolgozatnak tanúsítania kell, hogy a hallgató tanulmányaira támaszkodva képes részben önálló kutatómunkára, illetve a szakirodalom feldolgozásával képes alkalmazni a tanult ismeretanyagot.

6. Záróvizsga

A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
 • a diplomadolgozat elkészítése és megvédése,
 • az intézménnyel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítése.

A záróvizsga jellege és típusa: a képzési célnak megfelelően komplex, szóbeli és írásbeli vizsga.

A záróvizsga főbb ismeretkörei:

 • a mozgatórendszeri elváltozások rehabilitációja,
 • a belgyógyászati elváltozások rehabilitációja,
 • a sport rehabilitáció szolgálatába állítása,
 • az emberi szervezet morfológiája és működése.

A záróvizsga összetevői:

 • a szak képzési követelményeit leképező írásbeli és szóbeli vizsga,
 • a diplomadolgozat bemutatása és védése.

Tételsor:

7. Nyelvvizsga

A hatályos felsőfokú törvény rendelkezése szerint az oklevél megszerzésének előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte. A követelmény teljesítése alól mentesülnek, akik tanulmányaik első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015-16-os tanévben tesznek záróvizsgát.