embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


vissza Oldal nyomtatása

Az oldal címének elküldése

MSc Szakedző (levelező)

Az MSc Szakedző szak a 2013/14-es tanévtől nem specializálódik sportágakra. A képzés egy általános okleveles szakedző képzés lesz, amely során a hallhatók a tanulmányaik során elsajátított szakmai ismeretek, képességek és készségek birtokában képesek az élsportolóvá válás teljes folyamatának tervezésére és irányítására, a sporttehetségek kiválasztására, a céltudatos versenyeztetésére, a hosszú távú felkészítés sajátos technológiájának tervezésére, és  magába foglalja az  általános   magas színvonalú  koordináció és képességfejlesztést és mérést.

A sportág specializálódás megszűnésének oka:

 • az intézmény a beiratkozások után tudja meg, hogy a hallgatók mely sportágat választották, ezért volt olyan sportág, amelyre egy- két fő jelentkezett.
 • ezekre a sportágara legtöbbször külsős előadókat kellett szerződtetni, amely az intézmény költségvetését nagyon megterhelte.

Az edzőképzés magas színvonalú képzése érdekében, javasoljuk a felsőfokú szakirányú képzéssel összekötött edzőképzést, amely kifejezetten a választott sportágra specializálódik.

elválasztó vonal (vízszintes)

1. Képzési idő és a kreditek száma

 • 4 félév, 120 kredit;
 • a szakmai gyakorlat időtartama és jellege:
  • az 1. és 2. félévben edzésmegfigyelési gyakorlatok teljesítése, amelyek időtartama az őszi és tavaszi félévben is egy-egy hét (értéke: 2 kredit);
  • a 3. és 4. félévben edzésvezetési gyakorlat követelményeinek teljesítése, amely az őszi és a tavaszi időszakban is kéthetes gyakorlati munkát jelent (értéke: 4 kredit).

2. Képzési cél

A képzés célja olyan sportszakemberek képzése a csúcsteljesítmény elérésére törekvő versenysport területére, akik a tanulmányaik során elsajátított szakmai ismeretek, képességek és készségek birtokában képesek az élsportolóvá válás teljes folyamatának tervezésére és irányítására, a sporttehetségek kiválasztására, a céltudatos versenyeztetésére, a hosszú távú felkészítés sajátos technológiájának tervezésére, a tudományos igényű edzésszervezés és  edzéstervezés gyakorlati alkalmazására, valamint a sportági edzéselmélet továbbfejlesztésére. A végzettek felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

3. Az oklevélben feltüntetett képzettség megjelölése: „okleveles szakedző” (a sportág megjelölésével)

4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere, az ellenőrzés formái

A hallgatói teljesítmények értékelését és ellenőrzését a tanterv óra- és vizsgatervében előírt gyakorlati jegyek, kollokviumok, továbbá szigorlatok egymáshoz kapcsolódó rendszere biztosítja.

Óra- és vizsgaterv:

5. Diplomadolgozat

A diplomadolgozat elkészítése a záróvizsgát megelőzően az oklevél megszerzésének előfeltétele. A diplomadolgozat megírása több félévet felölelő, összetett, részben irányított, egyéni munkát igénylő hallgatói  feladat, amely a megszerzett ismeretek szintézisét és alkotó alkalmazását követeli meg. A szakedző mesterszakon a diplomadolgozat témáját a 3. félévben kell megválasztani.

6. Záróvizsga

A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
 • a diplomadolgozat elkészítése és megvédése,
 • az intézménnyel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítése.

A záróvizsga jellege és típusa: a képzési célnak megfelelően, komplex szóbeli és írásbeli vizsga.

A záróvizsga főbb ismeretkörei:

 • terhelés- és táplálkozás-élettani ismeretek,
 • sportpedagógiai és sportpszichológiai ismeretek,
 • általános és sportágspecifikus edzéselméleti és módszertani ismeretek,
 • specifikus sportágelméleti és módszertani ismeretek élsport vonatkozásai.

Tételsorok

 • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...