embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


Beszámoló A gyógytestnevelés mint hungarikum című konferenciáról
megjelent: 2014. május 30, péntek

Május 23-án A gyógytestnevelés mint hungarikum címmel nagysikerű Országos Továbbképzést rendezett a Gyógytestnevelés a Gyermekekért Országos Egyesülete és a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara.

Beszámoló A gyógytestnevelés mint hungarikum című konferenciáról

Az ország gyógytestnevelő-tanár társadalmának színe-java képviseltette magát az eseményen. A konferenciát megtisztelte jelenlétével Dr. Radák Zsolt, Karunk dékánja, és Dr. Hamar Pál, általános dékánhelyettes is.

A zsúfolásig megtelt Hepp Ferenc teremben Prof. Dr. Radák Zsolt köszöntötte a konferencia résztvevőit. Hangsúlyozta, hogy a gyógytestnevelés fontosabb Karunk számára, mint valaha, hiszen a szakpáros tanárképzésben a testnevelőtanár szak párja, és különleges, a testkultúra és a medicinális ismeretek interdiszciplináris tudományterülete, amely a gyógytestnevelő-tanárképzésünk színes és felelősségteljes feladatait adja. Eredményes, hasznos tanácskozást kívánt.

Ezt követően a Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina tanárnő vezette TF Műhely tagjai, Kiss Annamária és Ekanem Bálint produkciója aratott a szokásosnál is nagyobb sikert.

Dr. Gunda András, a gyógytestnevelő-tanár szak szakvezető tanára, a GYGYOE elnöke bevezető gondolataiban a gyógytestnevelés rossz törvényi szabályozásából fakadó nehézségekből való kilábalás valós stációit említette meg. Azzal bíztatta a konferencia résztvevőit, hogy a töretlen lelkesedés, a jól végzett munka, mint minta, és mint életforma előbb-utóbb kivívja a társadalom teljes elismerését. A gyógytestnevelés felkeltette a döntéshozók, az oktatási tárca, a média, más civil szervezetek és a társadalom szélesebb rétegeinek érdeklődését, és ezeken a fórumokon az Elnök Úr vezette delegációk komoly diplomáciai sikereket értek el a gyógytestnevelés helyzetének normalizálása és hungarikummá nyilvánítása terén.

Vass Zoltán, a Magyar Diáksport Szövetség Testnevelés Stratégiai Munkacsoportjának vezetője vázolta a Szövetség 2015 és 2020 közötti időszakának sport-testnevelés stratégiai elképzeléseit az Európai Unió keretei, illetve a magyarországi viszonyok között. Kiemelte, hogy a gyógytestnevelés e rendszernek szerves része, és valamennyi terület uniós pályázati pénzekből történő fejlesztéseiből a gyógytestnevelés sem marad ki. Leszögezte, hogy a gyógytestnevelésnek vissza kell kerülnie az iskolába, ahogy a gyógytestnevelő-társadalom is óhajtja, visszahelyezve a gyógytestnevelő-tanárokat pedagógusi szerepkörükbe.

Pánger Andrea, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XII. kerületi Tagintézményének gyógytestnevelő-tanára, gyógytornász “A gyógytestnevelés szakterület a Pedagógiai Szakszolgálat rendszerében – fogalmi és eljárásrendi kérdések” címmel tartott előadást, amelyben a gyógytestnevelés jelenlegi és távlati protokollját mutatta be. Hangsúlyozta, hogy jelen protokoll egy váz, amelyet mindenkinek a saját területén kell teljessé tenni.

Dr. Gundáné Szántó Katalin gyógytestnevelő-tanár, gyógypedagógus, az SE-TSK óraadó tanára, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. kerületi Tagintézményének munkatársa “Az SNI-s gyermekek gyógytestnevelése, a velük való bánásmód sajátosságai” címmel a mai közoktatásban oly jellemző inkluzív nevelés nehézségeiről számolt be a hallgatóság kifejezett érdeklődésére.  Bemutatta, kik tartoznak az SNI-s tanulók, gyermekek körébe, valamint összehasonlította a magyarországi értelmezést az EU országaiéval. Jellemezte a sérült személyiséget, és ábrázolta a gyógytestnevelés szemszögéből a velük való foglalkozás módszereit, a harmonikus személyiségfejlesztés motoros feltételeinek megteremtését, a mozgásigény felkeltésének metodikáit. Rávilágított arra a tényre, hogy csak magasabb szintű elméleti és gyakorlati megalapozottsággal biztosítható a sajátos nevelési igényű gyerekek eredményes habilitációja, rehabilitációja.

Dr. Stuber István kutatóorvos, az SE-TSK Háromdimenziós Morfológiai és Mozgáselemző Laboratóriumának vezetője a “Háromdimenziós kvantitatív vizsgálatok alkalmazása a gerincdeformitások diagnosztizálásában” címmel tartott látványos előadást. A háromdimenziós képalkotó, képmegjelenítő, mérő, modellező, mozgáselemző és műtéti navigációs rendszer, a Stereomedical rendszer sokoldalú felhasználásának bemutatásával a rendszer gyógytestnevelésbeli alkalmazásának lehetőségeit is megvilágította, és biztatta a résztvevőket a tudományos és gyakorlati együttműködésre, az eredményes gyógytestnevelő-tanári munka mérésének fontosságát hangsúlyozva.

Árva Istvánné, Gálfalviné Reé Krisztina, Dr. Gundáné Szántó Katalin, Kálmán Viktória, Nagy Zoltán, Schermann Zsuzsanna, Szőke Judit, Szűcs Bettina gyógytestnevelő-tanárok, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. kerületi Tagintézményének munkaközössége “A scoliosis gyógytestnevelésének mozgásanyaga a Budapest II. kerületi gyógytestnevelő-tanár munkacsoport gyakorlatában” címmel tartottak formabontó, szakmailag kimagasló, fordulatos, a gyermekek számára kifejezetten élvezhető bemutatót.

A kerettörténetbe foglalt, négy tematikus egységre tagolódó foglalkozást Nagy Zoltán, Gálfalviné Reé Krisztina, Szűcs Bettina és Schermann Zsuzsanna vezette. Üde színfoltként a konferencia résztvevői is bekapcsolódtak a gyakorlati munkába gyógytestnevelésre utalt gyermekek, a SE-TSK gyógytestnevelő-tanár szakos hallgatói mellett.

A továbbképzés a résztvevők egyöntetű véleménye alapján abszolút betöltötte szerepét, feltöltődve, jelentős szakmai munícióval térhettek haza a továbbképzést követő GYGYOE Közgyűlés után.

szöveg: Dr. Gunda András GYGYOE elnök | fotók:  Kovács Gyöngy Anna MA gyógytestnevelő-tanár szakos, I. évfolyamos hallgató

Meghívó a 44. Mozgásbiológiai Konferenciára
megjelent: 2014. május 29, csütörtök

A Magyar Biológia Társaság Mozgás- és Viselkedés-biológiai Szakosztály, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), a Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) és a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság Szomatikus-nevelési Albizottság hagyományai alapján hívja és várja mindazokat, akik kutatási eredményeiket szeretnék közreadni.

A konferencia témakörei:

 • a mozgás, mint az egészség-megőrzés fő tényezője, primer és szekunder prevenció
 • a testmozgás szerepe a civilizációs betegségek megelőzésében
 • mozgásrendszer összehasonlító biológiája
 • a vegetatív működések pszichomotoros kontrollja
 • a mozgásszervi rendellenességek epidemiológiája
 • az óvodáskorú gyerekek, az általános és középiskolai tanulók, a felsőoktatás hallgatóinak biológiai fejlettsége
 • az egészséges életre nevelés problematikája
 • a sportpszichológiai és sportpedagógiai kutatások legújabb eredményei
 • a motoros képességek vizsgálatának újszerű módszerei, adatfeldolgozási módjai és összefüggései pedagógiai, pszichológiai, szociológiai aspektusból
 • a mérés-értékelés problematikája a testnevelésben és a sportban
 • a tradicionális és divatos sportágak oktatási, edzésmódszertani, versenyfelkészítési problémái
 • a sport gazdasági hátterének, helyzetének és fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata – sportmenedzsment
 • a sportszakember-képzés változásainak tapasztalatai
 • a mozgás terápiás jellegének hatásait elemző kutatási eredmények

A konferenciára szeretettel hívjuk és várjuk a Kárpát-medence magyar társegyetemeinek, főiskoláinak szakembereit, a fiatal oktatókat, kutatókat, PhD hallgatókat is.

Reméljük, hogy meghívásunk sok szakember érdeklődését felkelti, akik a meghívás elfogadásával és kutatásaik közreadásával emelik a konferencia színvonalát, ezzel is gyarapítva a sporttudományos ismeretek tárházát.

A konferencia szervezői pályázatot nyújtottak be az előadások tanulmánykötet formájában történő megjelentetésére.

A konferencia időpontja: 2014. november 20-21. (csütörtök és péntek), helyszíne: Semmelweis Egyetem Budapest, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Főépület, Dr. Hepp Ferenc terem (Díszterem).

Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 30.

Kérjük, az előadások tartalmi összefoglalóját e-mailen küldjék el a jelentkezési határidőig, Dr. Hamar Pál címére: hamar@tf.hu

A részvételi és szállás költségekről pontos információt a későbbiekben adhatunk.

A szervezőbizottság nevében:

 • Dr. Donáth Tibor professzor emeritus, tiszteletbeli elnök
 • Dr. Hamar Pál tanszékvezető egyetemi tanár, elnök
 • Dr. Gombocz János egyetemi tanár, alelnök
Köztársasági Ösztöndíj Pályázat 2014
megjelent: 2014. május 28, szerda

Az emberi erőforrások minisztere a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 64. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 24.§-ban foglaltak szerint a 2014/2015-ös tanévre köztársasági ösztöndíjat adományoz.

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak a Kar államilag támogatott, illetve költségtérítéses teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

Köztársasági ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából azok a hallgatók részesülhetnek, akik

 • kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, illetőleg
 • tudományos diákkörben, illetve közéleti, szakmai területen kimagasló munkát végeztek.

Fenti kritériumok alapján Köztársasági Ösztöndíjban a Karon a 2013. október 15-i statisztikai adatközlés szerinti, államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatók számának 0,8 %-a részesülhet, azaz a TF 9 hallgatója.

A köztársasági ösztöndíj egy teljes tanév időtartamára 10 hónapon át adható. Havi összege a 2014/2015. tanévben az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c, pontja alapján 34.000 forint havonta.

A 2014/2015. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2014/2015. tanévben folyósítható (a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdése szerint a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató részére); amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2014/2015. tanév első, őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben (tehát a 2014/2015. tanév második, tavaszi félévében) folytatja.

A köztársasági ösztöndíjat az egyetem szenátusa által javasolt rangsor alapján, az emberi erőforrások minisztere személyre szólóan adományozza.

A köztársasági ösztöndíj elnyerésére vonatkozó kari javaslatot a dékán a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben teszi meg.

Pályázni a letölthető pályázati lapon lehet, melyhez a megfelelő igazolásokat csatolni kell.

A pályázat benyújtási határideje: 2014. június 28.

A pályázatokat a Dékáni Hivatalhoz kell benyújtani. A hiányosan benyújtott illetve valótlan adatokat tartalmazó pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

Letölthető dokumentumok:

 • a felhívás hivatalos anyaga >>>
 • a pontrendszer ismertetése >>>
 • pályázati adatlap >>>
Dr. Pavlik Gábor elismerése
megjelent: 2014. május 27, kedd

Dr. Pavlik Gábor, az Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék professor emeritusa fair play életműdíjban részesült május 26-án, a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Bizottságának gáláján.

Dr. Pavlik Gábor elismerése

Tanár urat a díj átvétele előtt Dr. Molnár Tamás háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó méltatta. Kiemelte, hogy a pólóválogatottnál közösen eltöltött tíz év alatt nem hallotta Pavlik doktor szájából a “nem” szót. Ugyanakkor dicsérte precizitását, amellyel a statisztikákat írta a mérkőzések alatt, valamint humorát, amellyel óráit tartja. A meghatott Molnár Tamással közösen Dr. Kamuti Jenő, a hazai, valamint a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke adta át Tanár úrnak a trófeát.

A méltatás utáni rövid interjúban Pavlik doktor orvosi pályafutása mellett beszélt a zene iránt érzett szeretetéről is, megemlítve, hogy sietnie kell a díjátadóról, hiszen közelgett 121. TF-es zenei estjének kezdete.

Az est krónikájához hozzátartozik, hogy a “Fair Play a szabadidősportban” kategóriában elismerésben részesült Monspart Sarolta tájfutó világbajnok, akit a díj átvétele előtt Dr. Dosek Ágoston, a Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszék docense méltatott.

szöveg: Bardocz-Bencsik Mariann | fotók: Kovács Anikó (MOB)

Tóth János doktorjelölt PhD értekezésének házi vitája
megjelent: 2014. május 22, csütörtök

Értesítjük az érdeklődőket, hogy Tóth János doktorjelölt PhD értekezésének házi vitájára 2014. június 3-án 12.30-kor kerül sor a Kis Tanácsteremben. Témájának címe: “A labdarúgó mérkőzéseken megjelenő technikai elemek összehasonlító vizsgálata magyar és nemzetközi vonatkozásban”. Témavezető: Dr. Hamar Pál, előopponens: Dr. Ökrös Csaba.

Mindenkit szerettel várunk!

Ureczky Dóra doktorjelölt PhD értekezésének házi vitája
megjelent: 2014. május 22, csütörtök

Értesítjük az érdeklődőket, hogy Ureczky Dóra doktorjelölt PhD értekezésének házi vitájára 2014. május 28-án 13.00-kor kerül sor a Kis Tanácsteremben.  Témájának címe: “Az excentrikus edzés és az egésztest vibráció hatása az izom mikrostruktúrájára és az energia felhasználására”. Témavezető: Dr. Tihanyi József, előopponens: Dr. Apor Péter.

Mindenkit szertettel várunk!

GYGYOE XIV. Országos Konferencia
megjelent: 2014. május 20, kedd

A Gyógytestnevelés a Gyermekekért Országos Egyesülete és a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara  tisztelettel meghívja Önt A gyógytestnevelés mint hungarikum című Országos Továbbképzésre, amelyet a TF Hepp Ferenc termében tart (Budapest XII. kerület Alkotás u. 44.) 2014. május 23-án 9.20-15.20 óráig.

A konferencián való részvétel a TF munkatársai és hallgatói számára ingyenes és nem kötött regisztrációhoz, azonban kérjük, a Hepp terembe történő belépés előtt a Kis tanácsteremben vegyék át a belépésre jogosító karszalagot. Az Egyesületről és a konferenciáról további információk olvashatók a gyogytestneveles.org honlapon.

Program:

 • 8.30 Érkezés, regisztráció, adminisztráció
 • 9.20 Köszöntések – Dr. Radák Zsolt dékán SE-TSK
 • 9.25 A TF Műhely fiataljainak műsora (művészeti vezető: Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina)
 • 9.35-9.40 Bevezető gondolatok: A gyógytestnevelés perspektívái, a szakmai munka ereje – Dr. Gunda András elnök (GYGYOE)
 • 9.40-10.05 A gyógytestnevelés szakterület a Pedagógiai Szakszolgálat rendszerében – fogalmi és eljárásrendi kérdések – Pánger Andrea gyógytestnevelő tanár, gyógytornász, Ayres és Schroth terapeuta (Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XII. kerületi Tagintézménye)
 • 10.05-10.30 Az SNI-s gyermekek gyógytestnevelése, a velük való bánásmód sajátosságai – Dr. Gundáné Szántó Katalin gyógytestnevelő tanár, gyógypedagógus (Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. kerületi Tagintézménye)
 • 10.30-11.00 Háromdimenziós kvantitatív vizsgálatok alkalmazás a gerincdeformitások diagnosztizálásában – Dr. Gunda András elnök (GYGYOE), Dr. Stuber István kutató orvos (Háromdimenziós Morfológiai és Mozgáselemző Laboratórium SE-TSK)
 • Kávészünet
 • 11.30-12.50 A scoliosis gyógytestnevelésének mozgásanyaga a Budapest II. kerületi gyógytestnevelő tanár munkacsoport gyakorlatában (gyakorlati foglalkozás a továbbképzés résztvevőinek aktív bekapcsolódásával). Sportfelszerelés szükséges! – Árva Istvánné, Gálfalviné Reé Krisztina, Dr. Gundáné Szántó Katalin, Kálmán Viktória, Nagy Zoltán, Schermann Zsuzsanna, Szőke Judit, Szűcs Bettina gyógytestnevelő tanárok (Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. kerületi          Tagintézményének munkaközössége)
 • Ebédszünet
 • 14.00-15.20 Egyesületi közgyűlés. Egyetlen napirendi pont: érvényes tagság, tagdíj. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 30 perc elteltével megismételjük. A továbbképzés tapasztalatai, kerekasztal-konferencia. A gyógytestnevelő tanár társadalom jövője. Tanúsítványok kiadása, zárás.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Zsíros Mihály PhD témavédése
megjelent: 2014. május 19, hétfő

Értesítjük az érdeklődőket, hogy Zsíros Mihály PhD hallgató 2014. május 26-án 14.00 órakor témavédést tart a Főépület Kis Tanácstermében. A téma címe: A közösségi média hatása a hivatásos magyar labdarúgás piacaira. Témavezető: Dr. Kokovay Ágnes, egyetemi docens.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Átütő siker a birkózó MEFOB-on
megjelent: 2014. május 19, hétfő

Május 1-jén Pécsett került megrendezésre az Egyetemi Kötött- és Szabadfogású férfi és női Birkózó Országos Bajnokság.

Átütő siker a birkózó MEFOB-on

A TF csapatának sikerét az sem tudta akadályozni, hogy többen is sérülten szálltak versenybe. Csercsics Richárd és Bábszky Gergely mindkét fogásnemben első helyezést ért el. Tőzsér Sándor fantasztikus birkózása pedig egy bajnoki címet eredményezett 86 kg-os súlycsoportban. A lányok is kiválóan szerepeltek a megmérettetésen, a verseny elnöke külön dicséretben részesítette őket. Mindezek felett a sikerekhez hozzátartozik az a tény is, hogy indulóink a remek helyezések mellett megnyerték az összesített csapatversenyt is.

Gratulálunk a nagyszerű teljesítményekhez!

IX. Egyetemi és Főiskolai Országos Női Bajnokság Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 15 induló:

 • 48 kg (2)
  • Bajnok: Mihálovics Ivett (PTE)
  • 2. Tanyi Ramóna (SE-TF)
  • 3. Derda Kitti (SE-TF)
 • 53 kg (2)
  • Bajnok: Bardóczky Anna (SE-TF)
  • 2. Pap Csilla (SE-TF)
 • 55 kg (1)
  • Bajnok: Szikszai Nikolett (SE-TF)
 • 58 kg (2)
  • Bajnok: Kovács Alexandra (SE-TF)
  • 2. Szabó Anita (SE-TF)
 • 60 kg (2)
  • Bajnok: Jäger Szimonetta (BME)
  • 2. Bajnok Borbála (SE-TF)
 • 63 kg (2)
  • Bajnok: Csomai Renáta (SE-TF)
  • 2. Kazinczy Zsófia (SE-TF)
 • 69 kg (2)
  • Bajnok: Kapusi Tímea (SE-TF)
  • 2. Szőnyi Patrícia (SE-TF)
 • 75 kg (1)
  • Bajnok: Barna Brigitta (Kaposvári Egyetem)

IX. Egyetemi és Főiskolai Országos Kötöttfogású Bajnokság Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 29 induló:

  • 59 kg (1 induló)
   Bajnok: Németh Zsolt (Pécsi TE)
 • 66 kg (5)
  • Bajnok: Bábszky Gergő (SE-TF)
  • 2. Molnár Tamás (SE-TF)
  • 3. Tóth Ákos (Budapest ME)
  • 4. Jakab Gergő (Debreceni Egyetem)
  • 5. Kovács Bálint (SE-TF)
 • 71 kg (3)
  • Bajnok: Ungi Lajos (Eszterházy Károly Főiskola)
  • 2. Kardos Márk (Szegedi TE)
  • 3. Egyed Dániel (PTE)
 • 75 kg (3)
  • Bajnok: Gubacsi János (Óbudai Egyetem)
  • 2. Lagzi-Kovács Bendegúz (Zsigmond Király Főiskola)
  • 3. Gulyás Bence (Kaposvári Egyetem)
 • 80 kg (2)
  • Bajnok: Madarasi Gábor (EKF)
  • 2. Gerencsér Péter (Óbudai Egyetem)
 • 85 kg (7)
  • Bajnok: Tősi János (EKF)
  • 2. Bagó Tibor (Eötvös József Főiskola)
  • 3. Világosi Márton (Kodolányi János Főiskola) és Bognár Árpád (SZTE)
  • 5. Nagymihály Norbert (SZTE)
 • 98 kg (4)
  • Bajnok: Kucsera Tibor (EKF)
  • 2. Bányi Olivér (SE-TF)
  • 3. Iván Károly (SE-TF)
  • 4. Jakab Tibor (DE)
 • 130 kg (4)
  • Bajnok: Csercsics Richárd (SE-TF)
  • 2. Rajczi Gergő (PTE)
  • 3. Vadkerti-Tóth Viktor (PTE)
  • 4. Kahr Kristóf (BME)

IX. Egyetemi és Főiskolai Országos Szabadfogású Bajnokság Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 38 induló

 • 57 kg (1)
  • Bajnok: Nyíri Milán (ELTE)
 • 61 kg (2)
  • Bajnok: Németh Zsolt (PTE)
  • 2. Kovács Bálint (SE-TF)
 • 65 kg (4)
  • Bajnok: Bábszky Gergő (SE-TF)
  • 2. Molnár Tamás (SE-TF)
  • 3. Tóth Ákos (BME)
  • 4. Jakab Gergő (DE)
 • 70 kg (4)
  • Bajnok: Kálmán Balázs (SE-TF)
  • 2. Ungi Lajos (EKF)
  • 3. Egyed Dániel (PTE)
  • 4. Kardos Márk (SZTE)
 • 74 kg (3)
  • Bajnok: Gubacsi János (ÓE)
  • 2. Lagzi-Kovács Bendegúz (ZSKF)
  • 3. Gujás Bence (KE)
 • 86 kg (13)
  • Bajnok: Tőzsér Sándor (SE-TF)
  • 2. Madarasi Gábor (EKF)
  • 3. Gyurits Gergely (SE-TF) és Tősi János (EKF)
  • 5. Adamecz József (ÓE) és Nagymihály Norbert (SZTE)
 • 97 kg (6)
  • Bajnok: Szabó Mihály (EDU)
  • 2. Tóth Rafael (BGF)
  • 3. Iván Károly (SE-TF) és Tomin Márton (BME)
  • 5. Bányi Olivér (SE-TF)
 • 125 kg (4)
  • Bajnok: Csercsics Richárd (SE-TF)
  • 2. Rajczi Gergő (PTE)
  • 3. Vadkerti-Tóth Viktor (PTE)
  • 4. Kahr Kristóf (BME)

szöveg: Tóth Virág, Gagyi Beatrix | fotó: Tihanics Tibor

Bajnok a TFSE női kosárcsapata!
megjelent: 2014. május 19, hétfő

Sikerült! Bajnok a TFSE női kosárcsapata!

A szombat esti remek hangulatú, telt-házas mérkőzésen az E-teremben csapatunk 64-57-es győzelmet aratott a BEAC ellen, és ezzel 2-0-ra nyerte az egyik fél második győzelméig tartó párharcot. Ezzel amatőr NB1-es bajnok lett, és felkerült az NB1 A csoportjába.

Bajnok a TFSE női kosárcsapata!

A két csapat egy héttel ezelőtt a BEAC otthonában találkozott a döntő első mérkőzésén. Akkor 52-41-es TFSE-győzelem született. A döntő második találkozóját 11-0-val kezdtek Farkas Péter tanítványai, de már az első negyed végére 16-13-ra zárkózott fel a BEAC. A félidő végére ismét nagyobb, ezúttal 7 pontos lett a különbség csapatunk javára. A záró negyed döntőhöz méltó izgalmakat hozott, 4 perccel a lefújás előtt 55-51-nél négy pontra felzárkózott a BEAC, de győzött a „TF szív”, és lányaink nem engedték közelebb kerülni ellenfelüket.

A mérkőzés a kosárlabdázás szép ünnepe volt, méltó a TFSE kosárlabda-hagyományaihoz. A bajnoki trófeát és az érmeket Szalay Ferenc, az MKOSZ elnöke adta át. A Himnusz eléneklése után a kosárlabdabajnokok szokásos rituáléjával, a háló levágásával kezdetét vette a megérdemelt ünneplés.

Gratulálunk a TFSE csapatának a bajnoki címhez és a BEAC együttesének az ezüstérem megszerzéséhez!

A bajnokcsapat tagjai: Szalai Dóra, Bodnár Fanni, Balsay Anna, Károlyi Dalma, Ruttner Réka, Magyar Bianka, Bíró Dorottya, Jagarics Anett, Lakatos Dóra, Németh Alma, Németh Nóra, Sándorfi Réka, Ruttner Zsóka. Edzők: Krasznai György és Németh Kata. Vezetőedző: Dr. Farkas Péter.

szöveg: Dr. Farkas Péter | fotók: a TFSE női kosárlabdacsapata

 • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...