embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


OLLÉ Iskola Program
megjelent: 2007. október 25, csütörtök

Tisztelt Tanárnő, Tisztelt Tanár Úr!

Örömhír a testnevelőtanárok számára, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 2007. szeptember 4-én közzétett 21. század iskolája iskolafelújítási programja keretében lehetőség nyílik iskolai sportudvarok fejlesztésére, amelyhez tanulónként 60000 forint kiegészítő forrás vehető igénybe!

Kérjük Önöket, kezdeményezzék iskolájuk vezetésénél és az intézményfenntartóknál, hogy az iskolafelújítással együtt pályázzanak sportudvar kialakítására is!

Az OLLÉ Sportrendszer Kht.-ről

A sportudvar-fejlesztési programot kezdeményező OLLÉ Sportrendszer Kht. alapítói és tulajdonosai a Magyar Labdarúgó Szövetség, a Magyar Kézilabda Szövetség, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, a Magyar Vízilabda Szövetség és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség. Az OLLÉ Sportrendszer Kht.-nak a sport társadalmasítására, a tömegsportot szolgáló, kifogástalan minőségű létesítményrendszer kialakítására és a versenysport sikerességéhez nélkülözhetetlen tömegbázis szélesítésére irányuló szándéka- kibővülve a területi egyenlőtlenségek mérséklése és az egészségtudatos életmódra nevelés céljával - találkozott az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztésekért felelős szervezetek és más közéleti szereplők elképzeléseivel. Ezért sikerült az OLLÉ Iskola program fővédnökének megnyernünk Bajnai Gordon önkormányzati- és területfejlesztési minisztert.

A sportudvar kialakításához az intézményfenntartók igénybevehetik az OLLÉ Sportrendszer Kht. által nyújtott szolgáltatásokat, melyek a multifunkcionális iskolai sportpályák, a gyermekek mozgásigényéhez és életkori sajátosságaihoz igazodó óvodai és kisiskolai játszóparkok létesítésére, fenntartására és az arra épülő szolgáltatásokra irányulnak.

Milyen előnyöket nyújt az OLLÉ Iskola Programhoz csatlakozás?

Az OLLÉ Iskola program támogatja az iskolai sportudvar-fejlesztésre felhasználható forrás szakszerű és takarékos felhasználását, elvégzi a sikeres fejlesztéshez szükséges és a program keretében elszámolható tanácsadói tevékenységet. Ezen felül meghatározza az OLLÉ sportudvarral szemben támasztott minőségi követelményeket, meghatározza a hálózatba szerveződő létesítmények működésének sarokköveit (pl. IT, marketing, programkínálati rend, monitoring- és képzési rendszer). Az OLLÉ Sportrendszer Kht. központosított közbeszerzési eljárás keretében kiválasztja azokat a pálya-beszállítókat, amelyek jogot szereznek árajánlat tételére, így az intézményfenntartók közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül rendelhetik meg az általuk meghatározott igényeket kielégítő sportudvar telepítését. A fenntartó által megjelölt intézményi helyszínek szabványosított felmérése alapján a keret-megállapodásban részes ajánlattevők árajánlatot tesznek az adott projekt végrehajtására (maximális ár a központosított közbeszerzési eljárásban ajánlott ár).

Mit kell tenniük az intézményfenntartóknak?

A sportudvar-fejlesztés feltétele, hogy az iskolafelújítási programra pályázó intézményfenntartók a pályázat első fordulójában jelezzék, hogy a sportudvar-fejlesztésben is részt kívánnak venni, s igénybe kívánják venni a tanulónkénti 60000 forintos kiegészítő forrást. Ennek érdekében az OLLÉ Sportrendszer Kht. honlapján
található nyilatkozatot töltsék le, s csatolják pályázatukhoz.

Kérjük, kérdéseikkel, észrevételeikkel keressék az OLLÉ Sportrendszer Kht. munkatársait!

Tisztelettel:

Gyulay Zsolt ügyvezető (30/682-8111)
Kozák Márton divízióvezető (20/468-8562)

Országos Választmány 2007. október
megjelent: 2007. október 11, csütörtök

Résztvevők: a jelenléti ív szerint. Nem képviseltetette magát az MTTOE győri, kecskeméti, nagykanizsai, tiszafüredi és soproni tagszervezete. A 36 tagszervezetből 31 jelen volt. Néhány szervezet kettő fővel jelent meg.

Meghívottak:

 1. dr. Hamar Pál, a TF tanulmányi és sportszakmai dékánhelyettes
 2. Gyulay Zsolt, ügyvezető OLLÉ Sportrendszer Kht.
 3. prof. Szabó Tamás, a NUSI igazgatója
 4. Lehmann László, a NUSI tudományos munkatársa

Napirend előtti programok:

 • Dr. Hamar Pál a TF dékánhelyettese – az MTTOE elnökségének tagja – köszöntötte a jelenlévőket hangsúlyozta, hogy egyesületünk működésének feltételeit a TF bázisán továbbra is biztosítani fogja.
 • Prof. Istvánfi Csaba, az MTTOE elnöke méltatta Szabó József a Szegedi Városi Szervezet leköszönő elnökének több évtizedes áldozatos és kiváló munkáját. Részére könyv ajándékot adott át.
 • Gyulay Zsolt és munkatársai ismertették az OLLÉ iskolai sportudvar fejlesztés rendszerét és a pályázati lehetőségeket, valamint a turizmus fejlesztését előkészítő programot. Felajánlották segítő együttműködésüket.
 • Prof. Szabó Tamás és Lehmann László tájékosztatást adott a közoktatási sportiskolai rendszerről, valamint azokról az együttműködési lehetőségekről, amivel az MTTOE tagszervezetei elősegíthetik a rendszer működését. Dr. Walter Károlynak a Somogy Megyei Testnevelő Tanárok Egyesülete elnökének személyében a két szervezetnek már van egy közös “koordinátora”, kapcsolattartója.

Napirend:

1. A 2007. évi MTTOE-ÖTM pályázatok értékelése

A megjelölt határidőre 62 pályázat érkezett. Minden pályázat támogatásban részesült 30-40 ezer forint összegben. A beküldött elszámolás alapján eddig átutalásra került 37 pályázat támogatási összege. Folyamatban van 27 pályázat támogatásának utalása. Eddig nem számolt el 28 pályázó!

Megállapítások: Az elszámolások és pályázatok tartalmi értékelései precízek, tartalmasak és szakszerűek.
Néhány tagszervezet kényelmi szempontok miatt nem veszi igénybe ezt a szerény pályázati lehetőséget. A tagszervezetek kérése, hogy a pályázati anyag, űrlapok kerüljenek fel az MTTOE honlapjára. Ez korábban már megtörtént.

2. Tájékoztató a tagszervezetek közgyűlésének előkészületeiről

Eddig kettő tagszervezet tartotta meg a közgyűlését. Az előkészületek folyamatban vannak, várhatóan néhány áthúzódik 2008 év első negyedévére. A tagszervezetek korábban már megkapták az “arany plaketteket” létszámarányosan (1-4 db). Ezek átadása a közgyűlésen, a kitüntetett munkájának értékelésével történik.
A kitüntetések odaítélése a tagszervezet elnökségének hatásköre. A személyi felterjesztés tájékoztatást szolgál. A kitüntetettek számára az oklevelet elkészítjük és megküldjük. Pontos névlistát kérünk.

3. Tájékoztató a tagnyilvántartás és tagkártya csere helyzetéről

A 2006. évben lejárt tagkártyák helyett újakat készítettünk. Az alapszabály előírja, hogy az egyesületi tagoknak tagsági könyvel kell rendelkeznie és tagdíjat kell fizetnie. A tagdíjak összegének a meghatározását az alapszabály a tagszervezetek elnökségének hatáskörébe helyezi. Sajnálattal kellett megállapítani, hogy tagszervezetek fele eddig nem küldte meg a tagnyilvántartását és nem végezte el a tagkönyv cserét.

4. Tájékoztató a gyulai 2008. évi szakmai-módszertani konferencia előkészületeiről

Prohászka Zsolt MTTOE alelnök a Békés Megyei Testnevelő Tanárok Egyesületének elnöke, tájékoztatott arról, hogy a 2003. augusztus 28-29-én megtartott országos szakmai-módszertani konferenciának még a mai napig is jók a visszajelzései. A konferencián 870 regisztrált testnevelő tanár vett részt szinte az ország minden részéről a tagszervezetek előkészítő és szervező munkájának eredményeként. Kezdeményezte, hogy az általa irányított szervezet együttműködve a tagszervezetekkel ismételten megrendezi a két napos országos konferenciát az iskolai testnevelés és diáksport aktuális kérdéseinek a megbeszélése és a teendők meghatározása érdekében. Az időpont a tanévkezdési programokkal egyeztetve később kerül meghatározásra. Várhatóan augusztus utolsó hetében. Prof. Istvánfi Csaba elnök megkérdezte a tagszervezetek képviselőit, hogy hasonlóan a 2003. évi konferenciához, támogatják-e a kezdeményezést. Ellenjavaslat nem volt.

Határozatok

 1. A tagszervezetek határozzák meg a közgyűlés idejét és helyét. Erről tájékoztatják az MTTOE irodát. (határidő: dec. 1.) A közgyűlésre a tagszervezet elnöksége beszámolót készít. (Minta a jubileumi évkönyv) A beszámolót és a közgyűlés jegyzőkönyvét megküldik az MTTOE irodának. (határidő: 1 héttel a közgyűlés után).
 2. Azok a tagszervezetek, amelyek eddig még nem küldték el a tagnyilvántartásukat (név, iskola, nyugdíjas) haladéktalanul pótolják. (határidő: dec. 1.)
 3. A NUSI tájékoztatója szerint a vonzáskörzetükben működő közoktatás típusú sportiskolákkal vegyék fel a kapcsolatot és alakítsák ki az együttműködést. (határidő: febr. 1.)
 4. Prohászka Zsolt MTTOE alelnök kezdeményezésének megfelelően állapítsák meg, hogy 2008. augusztusi (pontos dátum később) konferenciára hány főt tudnak Gyulára elutaztatni és a szállítási eszközök (busz, mikrobusz, személygépkocsi) rendelkezésre állnak-e? Terveink szerint a résztvevő kollégákat minimális költség fogja terhelni. (határidő: febr. 1.) Néhány tagszervezet képviselője még plusz tagkártyákat igényelt, ami a létszám növekedésére utal.

Hozzászólások

Számos értékes javaslat, vélemény hangzott el. Ezek közül ki kell emelni azt a törvénymosósító tervezetet, amely a diplomás testnevelő tanárokat arra kívánja kötelezni, hogy az alsó tagozatban való tanításuk engedélyezése érdekében több órás (120?) szakmai továbbképzésen kell részt venniük.

Szöginé Kotormán Zsuzsa (MTTOE Hódmezővásárhelyi Szervezet elnöke) sérelmezte ezt a kötelezettséget mivel évek óta tanít alsó tagozatban a szülők és a gyerekek megelégedésére, eredményesen. Megállapította, hogy ennek a korosztálynak a nevelésére és képzésére a diplomás testnevelő tanárok ki vannak képzezve. A problémával kapcsolatos eszmecserét, amelyben többek között részt vett Sebőkné Lóczi Márta (Jászsági Szervezet elnöke), prof. Istvánfi Csaba elnök azzal foglalta össze, hogy egyesületünk álláspontja szerint az egészséges, sportos tanulóifjúság felnevelése érdekében műveltségterületei képzésében résztvevő tanítok számát kell fokozni és törekedni kell alkalmazásukra az 1-4. évfolyamokon.

Az OKM jelzett törvénymódosító javaslata ellentétes az Európai Uniónak azon törekvésével, hogy ezt a korosztályt lehetőleg specialisták (testnevelő tanárok vagy erre a területre képzett, továbbképzett tanítók) oktassanak. A diplomás testnevelő tanárok ilyen jellegű, az oktatási lehetőségeket korlátozó, kötelező képzést elutasítjuk. Az OKM ilyen irányú törekvéseit, javaslatait a parlamenti Ifjúsági- és sportbizottságának ülésén korábban már megfékeztük. (lásd melléklet)

Prof. Istvánfi Csaba elnök bejelentette, hogy Magony Tamást (Székesfehérvár, Fejér megye) szakmai, tanácsadói feladatokra kérte fel.

Bejelentette továbbá, hogy Elbert Gábor sportszakállamtitkár urat meghívta az ülésre, aki más irányú elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni. Az OTM sportszakállamtitkársággal való kapcsolat kialakítása érdekében tárgyalt Győrfi János főosztályvezető úrral. A választmánnyal való találkozásának helyét és idejét keressük.

A tartalmas ülés ebéddel és baráti beszélgetéssel zárult. Az elnök megköszönte a tagszervezetek eddig végzett munkáját. Az ülést bezárta.

Az emlékeztetőt összeállította: prof. Istvánfi Csaba

Az emlékeztető hiteléül:

Dr. Reigl Mariann
az MTTOE Fővárosi Szervezet elnöke

Dr. Vittek Lajosné
az MTTOE főmunkatársa

Emlékezés a 48-as szabadságharc leverésére
megjelent: 2007. október 8, hétfő

A TF műhely ünnepi műsorának képei

linkek: TF műhely | fellépések | ünnepi megemlékezések

 • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...