embor
miez
Cím: 1123 Alkotás u. 44.
Levélcím: 1525 Pf. 69.
Telefon: (06)1-487-9200
Email | Térkép


vissza Oldal nyomtatása

Az oldal címének elküldése

Felvételizők

Felvételi Kalauz 2016 >>>

Felvételi információk: Szőke Ádám (+36-1-487-9200/61180 | felvi@tf.hu). Részletes tájékoztatást szakjainkról a Tanulmányi Hivatal kollégáitól kérhet.

A magyarországi központi felsőoktatási felvételi eljárásra történő jelentkezés elektronikusan történik a www.felvi.hu e-felvételi szolgáltatásán keresztül. Az e-felvételi felületén az adatokat webes felületen kell rögzíteni. Az e-felvételit a www.felvi.hu honlapon történt regisztráció után lehet használni.

Mivel a felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem kitöltésével kapcsolatos minden folyamat webes kapcsolaton keresztül történik, illetve számos visszaigazoló és figyelmeztető üzenet a jelentkező által megadott elektronikus levélcímre érkezik, melyhez javasoljuk, hogy kizárólagos hozzáférése csak a jelentkezőnek legyen, ellenkező esetben jelentkezését érdemben befolyásoló információk veszhetnek el!

A felvételi eljárás fontosabb időpontjai (a december utolsó hetében megjelenő Felvételi Tájékoztatóban kerülnek végleges kihirdetésre):

 • Jelentkezési határidő: 2016. február 15.
 • Hitelesítő adatlap beküldése vagy Ügyfélkapun keresztül történő hitelesítés várható határideje: 2016. február 23.
 • Dokumentumpótlás határideje: 2016. július 12.
 • Ponthatárok várható kihirdetése: 2016. július 26.

A legfontosabb tanácsok a jelentkezéshez:

 1. Csak az általános felsőoktatási felvételi eljárás hivatalos meghirdetései alapján és az erre szolgáló elektronikus felületen jelentkezzen!
 2. A Tájékoztató felsőoktatási felvételi eljárásra, illetve az intézményi meghirdetésekre vonatkozó információit feltétlenül olvassa el!
 3. A jelentkezési határidőig rendelkezésre álló dokumentumokat töltse fel az e-felvételi rendszerén keresztül, illetve csatolja jelentkezéséhez!
 4. Készítsen fénymásolatot a hitelesítő adatlapról és a befizetést igazoló eredeti átutalási bizonylatot őrizze meg!
 5. Amennyiben nem Ügyfélkapun keresztül hitelesíti a jelentkezését, a hitelesítő adatlapot ajánlott küldeményként adja fel!

A jelentkezési határidőt követően jelentkezést nem lehet benyújtani!

Jelentkezési hely alatt a tájékoztatóban, az intézményi meghirdetéseket tartalmazó táblázatokban egy sorban feltüntetett információk összességét értjük, amelyek pontosan azonosítják azt a képzést, amelyre a jelentkező jelentkezni kíván. Amennyiben a jelentkező több helyre is jelentkezik, azokat rangsorolnia kell. A jelentkezési helyeket a legördülő menüből kell kiválasztani! Figyeljen arra, hogy pontosan azt a szintet, képzést, munkarendet, finanszírozási formát válassza ki, amelyre jelentkezni kíván!

Figyelem! A felsőfokú végzettséggel rendelkezők alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, felsőoktatási szakképzésre vagy – megfelelő oklevél birtokában – mesterképzésre egyaránt jelentkezhetnek.

A 2016. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban legfeljebb 5 (öt) jelentkezési hely jelölhető meg. Amennyiben a jelentkező ugyanazon jelentkezési hely mindkét finanszírozási formáját megjelöli, akkor az a maximálisan megjelölhető jelentkezési helyek számát tekintve egy jelentkezési helynek tekintendő (ha az intézmény/kar/szak/képzési szint/munkarend/képzési nyelv/képzési helyszín azonos.) Ezeket természetesen külön sorban szükséges feltüntetni, ennek értelmében jelentkezéskor maximum tíz sor tölthető ki.

Egyazon felsőoktatási felvételi eljárásban a jelentkező csak egy helyre vehető fel, mégpedig a rangsorában szereplő első olyan helyre, ahová elég a felvételi összpontszáma. További helyekre akkor sem vehető fel, ha felvételi összpontszáma elvileg elég lenne. Csak olyan jelentkezési helyeket lehet megjelölni, melyek a tájékoztatóban szerepelnek. Az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzésre történő jelentkezés egymástól független, így ha a jelentkező mindkét finanszírozási formát vállalja, akkor egy szak állami ösztöndíjas és önköltséges formáját a jelentkezéskor az elbírálási sorrenden belül két különböző sorszámmal kell feltüntetnie (feltéve, hogy a szakot mindkét finanszírozási formában meghirdették). Azon jelentkezők, akik már kimerítették az állami támogatott féléveik számát hiába nyernek besorolást állami ösztöndíjas finanszírozási formában, felsőoktatási tanulmányaikat csak önköltséges formában kezdhetik meg.

Alapképzések, illetve osztatlan mesterképzések esetén két pontszámítási mód alkalmazható:

a) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat, vagy
b) az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat.

Amennyiben a jelentkező által benyújtott dokumentumokkal igazolt középiskolai és érettségi eredményeiből az a) és a b) pontban meghatározott pontszám is kiszámítható, a jelentkező összpontszámát automatikusan, külön kérés nélkül a számára kedvezőbb módon kell meghatározni!

Nem az a) és b) pont alapján történik a pontszámítás a következő esetekben:

 1. Felsőfokú végzettségű jelentkező felvételi pontszámát a felsőfokú oklevél minősítésének maximum 400 pontos értékelésével is meg lehet állapítani (a felsőoktatási intézménynek legalább a jogszabályi minimumpont mértékét meg kell adnia).
 2. Osztatlan közismereti tanárképzés esetében, amennyiben egyik, vagy mindkét szakképzettségre történő felvétel feltétele gyakorlati vizsga teljesítése, a felvételi összpontszámot többletpontok hozzáadása nélkül kell meghatározni.
 3. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1–6. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben meghirdetett képzésen – amennyiben megfelelnek a jelentkezési és alkalmassági feltételeknek, és eléri a felsőoktatási szakképzés és alapképzés és osztatlan mesterképzés esetében a jogszabályi minimumpontot (280 pont) – 500 pont.

Alapképzésre, illetve osztatlan mesterképzésre csak az a – legalább középiskolai végzettséggel, azaz érettségi bizonyítvánnyal rendelkező – jelentkező vehető fel, aki eléri az ún. jogszabályi minimumpontszámot, továbbá – értelemszerűen – eléri az adott képzésen az intézmények által megadott kapacitásszám és a jelentkezők számának függvényében megállapítandó ponthatárt.

Figyelem! Bármely pontra, többletpontra, kedvezményre akkor jogosult a jelentkező, ha a jogcímet legkésőbb az általános felsőoktatási felvételi eljárás hiánypótlási határidejéig, a megfelelő dokumentummásolatokkal igazolja.

Pontszámítási módok

A tanulmányi pontszám az alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, felsőoktatási szakképzésre történő pontszámítás rész-pontszáma, mértéke legfeljebb 200 pont lehet. A tanulmányi pontokat a jelentkező 9–12. (nyelvi előkészítő esetén 9–13.) évfolyamos középiskolai érdemjegyeiből és a középiskolai tanulmányok lezárásaként megszerzett érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgyak százalékos eredményeiből kell kiszámolni.

A megfeleltetési szabályok szerint időkorlát nélkül számítható tanulmányi pontszám a középiskolai és érettségi bizonyítványban szereplő eredményekből az alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, illetve felsőoktatási szakképzésre jelentkezőknél.

Középiskolai eredmények (maximum 100 pont)

Az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatainak összege:

 • magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat átlaga),
 • történelem,
 • matematika,
 • legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom ),
 • egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy. Természettudományos tantárgyak: fizika, kémia, biológia, földrajz (földünk és környezetünk), természettudomány.

Az így kapott eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot képező részét.

A tanulmányi pontokba kizárólag a középfokú tanulmányok során megszerzett eredmények számíthatók be, azaz a 9-12. évfolyam (nyelvi előkészítő év esetében a 9-13. évfolyam) eredményei! A 6 vagy 8 osztályos középiskolában, de még az alapfokú oktatás-nevelés szakaszában (azaz 5-8. évfolyamon) megszerzett eredmények nem számíthatók be.

Figyelem! A pontszámítás során évente a két osztályzat számtani átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe venni magyar nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyak esetében.

Amennyiben a középfokú tanulmányai során nem tanult természettudományos tantárgyakat, akkor külön kérvényeznie kell, hogy helyettük más természettudományos tantárgynak minősülő tantárgyat, tantárgyakat vegyenek figyelembe. A természettudományos eredmények hiányát a jelentkező a középfokú tanulmányokról – azaz a 9-12., nyelvi előkészítő év esetében a 9-13. évfolyamokról – szóló bizonyítványoldalak másolatával igazolhatja.

Amennyiben a jelentkező az adott tárgyat az utolsó két évben fakultáció keretében tanulta, úgy pontszámításnál azt is figyelembe lehet venni.

Amennyiben a jelentkező bármelyik évfolyamot eredménytelenül zárta, a bizonyítvány csak akkor fogadható el, ha abban a javítóvizsga tényét és eredményét az iskola feltüntette.

Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények (maximum 100 pont)

A jelentkező érettségi bizonyítványában szereplő érettségi vizsgaeredmények közül a négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, illetve idegen nyelv érettségi vizsgatárgy hiánya esetén egyéb érettségi vizsgatárgy) és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy legjobb százalékos eredményeinek átlagát egész számra kell kerekíteni.

A 2005-ben érettségizettek esetén, amennyiben a jelentkező matematika érettségi eredményét záradékkal látták el, mert azt az utolsó évfolyam év végi érdemjegye alapján kapta, úgy a felsőoktatási felvételi eljárás során a matematika érettségi vizsgatárgy eredménye nem vehető figyelembe érettségi átlageredmény kiszámításánál, mivel a matematika érettségi vizsgatárgynak nincs százalékos eredménye.

„Régi típusú” (2005 előtti) érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében az érettségi vizsgák automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítménynek felelnek meg:

 • jeles (5) 100%,
 • jó (4) 79%,
 • közepes (3) 59%,
 • elégséges (2) 39%.

Érettségi pontok

Főszabályként két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményei alapján számítható pontok az érettségi pontok.

Amennyiben követelményként több érettségi vizsgatárgy választható – vagyis a kettőnél több megadott tantárgy között „vagy” szerepel –, akkor ezek közül a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kell kiszámítani az érettségi pontokat.

Az érettségi pontok száma egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel.

Az érettségi pontok összértéke maximum 200 pont lehet (érettségi vizsgatárgyanként maximum 100 pont).

„Régi típusú” (2005 előtti) érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében az érettségi vizsgaeredmények automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az érdemjegyek az alábbi százalékos értékeknek felelnek meg:

 • jeles (5): 100%,
 • jó (4): 79%,
 • közepes (3): 59%,
 • elégséges (2): 39%.

Nem számítható érettségi pont az érettségi bizonyítvány megszerzését követően, kizárólag szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatási formák végén kiadott, szakképesítést tanúsító (szakközépiskolai) képesítő, érettségi-képesítő stb. bizonyítványokból

Többletpontok alapképzésben, osztatlan mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben

A különböző jogcímeken elért többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a jelentkező különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná.

A többletpontok táblázatát a www.felvi.hu oldalon található hivatalos Felvételi Tájékoztató táblázatai közt találja.

A felsőoktatási felvételi eljárásban nem lehet ugyanazt az eredményt többször értékelni: amennyiben a jelentkező ugyanazon eredmény alapján több jogcímen is jogosult lenne többletpontra, a számára legkedvezőbbet veszik figyelembe.

Pontszámítás mesterképzésre történő jelentkezés esetén

A mesterképzésre jelentkezők rangsorolása a felvételi kormányrendeletben meghatározott keretfeltételeknek megfelelően, azonban nem központi, országos rangsorolás alapján történik. Ez azt jelenti, hogy a felsőoktatási intézmény saját hatáskörben dönt a mesterképzésre jelentkezők rangsorolásáról az általuk elért felvételi eredmények alapján meghirdetett képzésenként.

A felvételi kormányrendeletben meghatározott keretfeltételek a következők:

 • A jelentkező teljesítményét minden esetben 100 pontos rendszerben kell értékelni.
 • A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény a szabályzatában határozza meg azzal, hogy csak az a jelentkező vehető fel, akinek a pontszáma a meghatározott pontszám (100 pont) 50 százalékát eléri.
 • Az értékelés független attól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte korábbi oklevelét.
 • A mesterképzésen maximálisan szerezhető 100 ponton belül az egyes többletpontok jogcímeit, mértékét, megállapításának rendjét a felsőoktatási intézmények határozzák meg, azzal a megkötéssel, hogy esélyegyenlőség jogcímen kötelesek többletpontot adni. Az esélyegyenlőség jogcímen belül hátrányos helyzet, fogyatékosság, valamint gyermekgondozás jogcímek esetében jogcímenként, külön-külön kell meghatározni a kapható többletpontokat. Az esélyegyenlőség jogcímen a jelentkezők legalább 1, de legfeljebb 10 többletpontra jogosultak.
 • 2016. évi általános felsőoktatási felvételi eljárástól osztott mesterképzés esetén további általános bemeneti feltétel egy idegen nyelvből B2 (középfokú) komplex, általános nyelvvizsga-bizonyítvány megléte.
phd msc-ma bsc osztatlan képzés fszt
 • OTKA pályázatok 2016/1 - Tisztelt tanszékvezetők, kutatók és munkatársak! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket az Országos...